自由算命程序_邵长文易经预测集团_

邵长文人生预测集团,邵氏长文微信算命

邵长文《面圣上书、叩阉、献策、入条陈、劾奏局》六爻解析

来源:邵长文《周易解读》  作者:八卦预测法  背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认   [字体: ]
邵长文《面圣上书、叩阉、献策、入条陈、劾奏局》六爻解析凡占文书亦须采用旺父持世,宜日月岁五以维持。父母为文书章奏,持世合世,奏必见准,再得岁

邵长文《面圣上书、叩阉、献策、入条陈、劾奏局》六爻解析 

凡占文书亦须采用
旺父持世,宜日月岁五以维持。父母为文书章奏,持世合世,奏必见准,再得岁五及日月动爻生合者见用、
兄弟临身,喜父母化吉而拱合。兄弟持世,日月生之,或世爻父母爻动而化吉,或化父母生世。皆得喜动龙颜,因文见用。
财爻持世破文书。财爻持世,财爻发动,克破文书,无益之奏。倘得父母持世,财官同动者而又喜之,其故何也?以财动而生官,官动而生世也?
子福临身防降罚。子孙为克官之神,有职之官章奏者不宜见之,或持世或发动,轻则降罚,重则休官,无职之人而章奏者有两论之,须查来人之念,彼行此事原为名者,见之不成名;彼此事恐其有祸,若见之则无祸。
世临空破难以回天。世临旬空月破及临绝及入三墓者,不蒙见准。宜早知机。世动变凶或日月岁五动爻冲克世爻者,不唯难以回天,且防不测之祸。
子动临身力能折槛。或曰:前说子动克官,不宜见之,此喜子孙持世者,何也?野鹤曰:须看事之大小,有职之官行此事,若预料此事即不准,行无过于革职而巳,子孙者即为克官之神也。欲保全功名,子孙发动,切勿行之,倘若条陈,将相谏君,非若得准行,名垂竹帛,如不见准,祸及其身,所以反喜子孙持世,即使殿折廷诤,可保无祸。古以子发乾官为吉,非也。子孙为制鬼之神,未闻独在乾官而为福神也。
最怕官爻克世,不宜助鬼伤身。卦中官爻发动克世者大凶,若又得财爻发动助鬼爻伤身,灾祸难免。若世动化鬼、发动化回头克、随鬼入墓、卦得反吟、卦变绝、世被冲者,事非重大,急宜止之。
岁五生身防受制,六爻恍惚且休行。太岁生世要入卦,不在爻中,不能生世。且如今岁子年,须看卦中有生之名,无生之实。
如申月戊辰日占上书得中孚之损
官鬼卯木′ 官鬼寅木′应
父母巳火′ 动 妻财子水″ 
兄弟未土″世 兄弟戌土″ 
兄弟丑土″ 兄弟丑土″世
官鬼卯木′ 官鬼卯木′ 
父母巳火′应 父母巳火′ 
断曰:五位巳火生世,不宜巳火受克,此书宜上。问曰:有害否?余曰:巳火虽则不能生世,卦中无克之爻,利害皆无从言起,上与不上皆可。后此人上书,不准。野鹤曰:凡上书劾奏,果有兴利除害,益于国者,舍身而为国虽蹈汤赴火而不辞,何用占卜?倘若事无关系、或因忿而抱不平、或以直而报怨、事在两可之间者,得世与父爻皆无刑冲克破,及岁五日月相生,方可行之。倘爻中乱动而用神衰或生少克多,六爻恍惚者,即宜止之,言出祸随,得不慎乎?
父旺官生叨蒙赠爵,旺官持世平步登云。旺父持世,官动生之,旺官持世,官持日月生之,官则上加官,士则登(台)阁,平人得者,立见平步登云。野鹤曰:断卦者最重来之一念:有为人者,有为己者,有为自身而要怨者,有为保全人己立功名,有为财利者,有为免自己之赔累者,有为辨下属之赔累者,有事之多端,在人通变,士民上书,虽则亦有忠心为国,亦有借此以作梯阶而求名也,倘若得官旺而父不旺,亦可许之赠职。
我念为名,忌子孙之发动,我念利,忌兄弟以临身。
如丑月丙辰日出具文伸枉保全功名得大壮之夬卦
兄弟戌土″ 兄弟未土″ 
子孙申金″ 动 子孙酉金′世
父母午火′世 妻财亥水′ 
兄弟辰土′ 兄弟辰土′ 
官鬼寅木′ 官鬼寅木′应
妻财子水′应 妻财子水′ 
父母持世,月建文书生旺,但不宜子动伤官,七八月申金得令之秋功名坏矣,果蒙上台题保,未劳准行,八月削职,此乃为名,父旺亦属无益。
占防劾、虑大计、及已有事尚未结案者:
世旺官崇,忧心冰解。旺官持世,喜照双眉。世与官星旺相何忧?再得日月动爻生扶,或得世爻官爻临于日月,及动而变吉,防参劾者何虑?已(参)而未结案者无忧,定蒙卓异。凡得旺官者亦同此推。
如未月戊申日占因避误军粮己被劫得丰之旅
官鬼戌土″ 动 妻财巳火′ 
父母申金″世 官鬼未土″ 
妻财午火′ 父母酉金′应
兄弟亥水′ 父母申金′ 
官鬼丑土″应 妻财午火″ 
子孙卯木′ 动 官鬼辰土″世
断曰:世临日建月建生之,动出戌宫又来相生,官爵无恙,彼不以为然,岂知因获奇功,保本随至,功名仍复保全。或曰:卯木子孙发动,如何不克官?余曰:木绝于申,所以有救。
福世孙摇身化福,官空鬼破变爻克。子孙持世、子孙动于卦、世动化子孙、官空及动化回头之克,皆主罢职休官。 
子动财空,减禄罚奉。兄弟持世、兄弟发动、或财破及财动化凶,倘得官爻旺相,罚俸而已,官爻失陷,利名双失。
身衰鬼克,贬责凌辱。世衰不遇生扶,又有岁五日月动爻刑冲克世,或世随鬼入墓、动化鬼化克、及虎蛇刑克世爻者,轻则贬罚,重则刑狱。或曰:何以谓之轻重?余曰:轻者乃世爻有救,重者乃世爻休囚,又被刑伤冲克也。
卦静世空官又陷,林下闲人0世空者退休之兆,官又空破休囚者削职无疑。
世陷逢杀兴何碍。古有身空杀动避祸之征,余以为非。殊不知世者动于卦中世爻空者,持世爻出空之月日必遭其害,岂能避之?惟世空逢六神动而相生,卦中虽有忌神发动亦无碍矣。待世爻出空之日,忌神反生六神而生世也。
官隆世陷,身辱官存。古有身边伏鬼若非空,官职犹在,谓凡遇凶兆,若得官爻持世或官伏世下而旺,虽见责罚而官职犹存。野鹤曰:世遇五爻之克,若得旺官持世,虽受辱,仍可为官。
身旺官陷,位去身安。世爻旺相不受伤克,官破官空及被刑冲克害或动而变凶者,官禄虽失,身不逢伤。


邵长文《面圣上书、叩阉、献策、入条陈、劾奏局》六爻解析 

78834061664 2024-05-07 08:11

标签:邵长文《面圣上书、叩阉、献策、入条陈、劾奏局》六爻解析
评论列表
编号搜索: 搜